Kulturminner

Kulturminner inngår ofte i en større helhet, et såkalt kulturmiljø. Eksempel på kulturmiljø kan være ei setergrend med bygninger, slått og beite, eller et bygningsmiljø ved fjorden med sag, kverntufter, naust og sjøbu. Et kulturmiljø er en helhet der enkeltminnene blir styrket ut fra sammenhengen de inngår i.

Disse kulturminnene er automatisk freda:

•Kulturminner fra før 1537 (reformasjonsåret), ofte kalt fornminner
•Samiske kulturminner eldre enn 100 år, inkluderte samiske bygninger
•Bygninger fra før 1650
 

Rundt alle disse gjelder en sikringssone på minst 5 meter fra den synlige ytterkanten av kulturminnet dersom ikke annet er bestemt. Alle fysiske inngrep innenfor denne sonen er forbudt. Fredinga gjelder også for de kulturminnene som ennå ikke er oppdaget eller registrert. I tillegg er det gitt forskrifter for løse kulturminner (enkeltgjenstander) fra før reformasjonen og for mynter som stammer fra tida før 1650.

Det er et nasjonalt mål at mangfoldet av kulturminner og kulturmiljø skal forvaltes og tas vare på som bruksressurser, og som grunnlag for opplevelser og videreutvikling av fysiske omgivelser.

Så lenge menneskene har eksistert, har de satt materielle og immaterielle spor etter seg i omgivelsene. Jordbrukslandskapet er rikt på de kulturminnene som det er et mål å ta vare på. Disse sporene kan være gravhauger og gjenstander, bygninger og anlegg, miljø og trekk i landskapet, samt tro og tradisjoner knyttet til landskapet.

I alt fins det over 1,1 million bygninger på norske gårdsbruk. Omkring 230 000 av de ca. 550 000 husene i landet fra før år 1900 hører til på gårdsbruk. Det samme gjelder om lag 85 % av de ca. 2900 bygningene i landet som er freda gjennom vedtak. Når jordbruket blir endret, endres også bruken og utformingen av gjenstander, bygninger og landskapet rundt.

Det er Riksantikvaren som har det overordna ansvar for landets kulturminner. Riksantikvaren har informasjon om freda kulturminner, oversikt over ansvarlige institusjoner, og tips og veiledning for bevaring av freda og verneverdige gjenstander og bygninger.

Landbruket som sektor har et særskilt ansvar for å vedlikeholde og bevare de kulturminnene som finnes i landbrukets kulturlandskap.

Søk og finn detaljer om kulturminner over hele Norge på Riksantikvarens side 
www.kulturminnesok.no

Kilde: Statens landbruksforvaltning 
www.slf.dep.no