Fagdag på Nordre Sørum 2016

Programmet var allsidig, og favnet det meste som er aktuelt å berøre når drenering og infiltrasjon skal diskuteres.

Det var naturlig å innlede med jordstruktur som Øystein Haugerud viste oss ute på jordet på en lettforståelig måte. Konklusjonen er at dårlig jordstruktur medfører forsinket bortleding av vann og dermed sen opptørking.

Deretter bar det ut på jordet som skulle grøftes. For det første fikk vi se Eilev og Ingvilds flotte grøftemaskin, som vil kunne gi svært gode resultater på Steinsletta med tilnærmet steinfri jord. En flott demonstrasjon! Det var også interessant å diskutere alt rundt planleggingen av grøfting – retning, fall, grøfteavstand, samlegrøfter, direkte utløp i åpen grøft eller via samlegrøft, rørkvaliteter og filtervalg, vanntilsig med mer.

De to “Lars’ene Kyllingstad og Aamodt hadde innendørs en gjennomgang av grøftemateriell, grøftemaskiner, kostnader, tilskudd mm. Interessante og aktuelle tema.

Dagen ble avsluttet med litt generelt rundt temaet hydrolog og tilskuddsordnnger.

Vi retter en hjertelig takk til vertskapet på Nordre Sørum – Ingvild Collett-Hansen og Eilev Mellerud – for all hjelp og støtte.